Vědecká a publikační činnost

Kromě zmíněného zaměření na optickou mikroskopii se v současné době vědecká činnost Ústavu biologie soustřeďuje především na nádorovou problematiku, a to na patobiologii nádorového procesu, analýzu a využití molekul podílejících se na procesu karcinogeneze jako nádorových markerů. V posledních deseti letech se staly středem vědeckého zájmu malé molekuly RNA, mikroRNA, jejichž stanovení by mohlo být užitečné pro léčbu onkologických pacientů. Máme možnost využívat různé metodické přístupy, a to jak metody in situ a  in vitro, tak  metodiku buněčných a tkáňových kultur. Laboratoř buněčných kultur je standardně vybavena laminárním boxem, CO2 inkubátorem a kvalitním invertovaným mikroskopem. V nedávné době se podařilo tuto laboratoř navíc vybavit velmi sofistikovaným zařízením pro časosběrnou flourescenční videomikroskopii.

V pedagogické i vědecké činnosti ústavu hraje významnou roli též výzkumná práce s pregraduálními a postgraduálními studenty. Na ústavu se etablovala malá vědecké skupina pregraduálních studentů, která pracuje pod vedením Doc. Ing. Jiřího Hatiny, CSc. Výsledky jejich práce již byly prezentovány i na mezinárodní úrovni. Doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. a RNDr. Martin Pešta, Ph.D. jsou školiteli studentů doktorského studia. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány v českých a zahraničních odborných periodicích.

Pravidelná účast našich studentů na Studentské vědecké konferenci se již stala samozřejmostí.

Pracovníci Ústavu biologie se též účastní tuzemských a mezinárodních kongresů a konferencí. Vykonávají také recenzní, oponentní činnost. Někteří akademičtí pracovníci jsou rovněž členy odborných národních i mezinárodních společností a organizací.


         Publikace 2008         Publikace 2009          Publikace 2010         Publikace 2011         Publikace 2012 

 

Národní a mezinárodní spolupráce:

Vědecké a pedagogické aktivity ústavu se rovněž výrazně odrazily v publikační činnosti jeho pracovníků i ve spolupráci s domácími a zahraničními pracovišti. S Chirurgickou klinikou a Klinikou TRN Fakultní nemocnice v Plzni v oblasti nádorových markerů spolupracuje RNDr. Martin Pešta, Ph.D., který se zabývá zejména predikcí účinnosti onkologické léčby a problematikou cirkulujících nádorových buněk. Spolupráce s II. Interní klinikou FN v Plzni je zaměřena na výzkum genetického pozadí v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami. V rámci výzkumu nádorů hlavy a krku spolupracuje Doc. Ludvíková s ORK klinikou a Ústavem patologie LF a FN v Hradci Králové a v oblasti nádorové problematiky též s Ústavem patologie 1.LF v Praze.

Na mezinárodním poli je významná spolupráce s Univerzitou Heinriche Heineho v Düsseldorfu, která navázala na dlouhodobý pobyt Doc.Ing. Jiřího Hatiny, CSc., který zde v letech 2005 až 2007 působil jako hostující docent urologické kliniky. Vědecká spolupráce se zaměřuje zejména na molekulární biologii urologických nádorů. Dalším významným partnerem je Univerzita v Huddersfield (Velká Británie) a Universita v Portu (Portugalsko). S těmito laboratořemi ústav spolupracuje jakožto součást mezinárodního týmu, který zkoumá historii novodobého osídlení Evropy molekulárně genetickými postupy, zejména analýzou mutačního spektra mitochondriální DNA. V poslední době se velmi nadějně rozvíjí spolupráce s gynekologickou klinikou Lékařské university v Innsbrucku (především na poli molekulární a buněčné biologie nádorů vaječníku, zejména s důrazem na tzv. nádorové kmenové buňky) a s Ústavem patologie v Tampere (Finsko) v oblasti cytologické problematiky.