Rozloučení

31.08.2017 13:52

 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

 

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 28. srpna 2017 

zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 56 let

pan

 

      

M    MUDr. Petr Kufner

 

MUDr. Petr Kufner se narodil 1.12.1961 v Plzni.

Byl výjimečně nadané dítě, už v časném mládí studoval několik jazyků a teologii.

Jeho láska k Bohu i k člověku jej vedla k rozhodnutí (na přelomu 70. a 80. let velmi odvážnému) studovat současně medicínu i teologii.

Během povinné vojenské služby jej postihla vážná choroba, a proto vysvěcen na kněze pak již nebyl.  V duchovní sféře se ale pohyboval celý život. Řada významných českých duchovních osobností v době předlistopadové i současné jej považovala za svého přítele. Pocit opravdového přátelství ovšem doprovázel každého, kdo Petra opravdu poznal.

Byl to tedy jeho empatický postoj, který rozhodl o jeho další kariéře. Po úspěšném dokončení studia medicíny nastoupil do Výzkumného ústavu endokrinologického v Praze, kde působil několik let. Ve spolupráci s motolským radioizotopovým oddělením VÚE tam byl položen základ k u nás unikátní a i celosvětově ojedinělé systematické péči o nemocné s karcinomem štítné žlázy.

Zkušenosti z lékařské praxe pak dále získal v Závodní nemocnici Škodových závodů, kde pracoval řadu let na lůžkovém oddělení i ambulanci, a složil atestaci z interního lékařství.

Touha po poznání, rozsáhlé mezioborové znalosti, formulování podstatných otázek a neúnavné, systematické shromažďování informací a začleňování objevených poznatků do nových, smysluplných kontextů, to byly pilíře jeho úsilí badatelského i pedagogického.

V roce 1994 zakotvil na Biologickém ústavu LF UK v Plzni, kde pracoval až do konce svého života. Jeho prvním mentorem se stal doc. RNDr. Josef Reischig; bylo to spojení po všech stránkách šťastné – rozuměli si po stránce odborné, estetické i duchovní. MUDr. Kufner se stal jedním z jeho nejbližších spolupracovníků při jeho cestách do mikrosvěta v rámci nově založené a ojediněle koncipované Laboratoře světelné mikroskopie. Jeho doménou se stala obrazová analýza v rámci konfokální mikroskopie. Je spoluautorem řady odborných prací včetně přehledových článků a několika skript pro mediky.

Článek, který Petr napsal k šedesátinám doc. Reischiga, začínal slovy: „Moudré a spravedlivé plynutí času nás někdy přinutí zastavit se a zamyslet se nad tím, co jsou skutečné životní hodnoty.“ Učiňme při příležitosti Petrova odchodu totéž. Odešel dobrý člověk a vpravdě velký duch, jehož život je ukázkou celého spektra životních hodnot uvedených do praxe. Odvahu, statečnost, přímost v jednání a pevný charakter prokazoval už od mládí, a patrny byly obzvláště v době, kdy čelil vážným zdravotním problémům. Hlavním světlem jeho osobnosti ale zůstává vzácná směs benevolence, pokory a humoru, v podobě, v níž jsou vlastní jen hluboce moudrému člověku.

Bude nám chybět.                 

                       

                                                        Čest jeho památce!

 

 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

                  306 05 Plzeň, Husova 3